FAQ

Dlaczego powstało stowarzyszenie FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej?


Każdy, kto obserwuje instytucje i struktury kształtujące polską politykę zagraniczną bez trudu dostrzeże, że obecność kobiet jest w nich nieproporcjonalna w stosunku do mężczyzn, szczególnie na najwyższych stanowiskach. W Polsce na wyższych uczelniach kształci się porównywalna liczba kobiet i mężczyzn na takich kierunkach, jak stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, itp., co jednak nie przekłada się na adekwatny poziom zatrudnienia absolwentek w urzędach czy ciałach eksperckich. Co więcej, kobiety aktywne zawodowo w obszarze polityki zagranicznej nadal mierzą się z poważnymi wyzwaniami i praktykami dyskryminacyjnymi.
Stowarzyszenie FemGlobal powstało w wyniku dwuletniego procesu sieciowania kobiet zajmujących się w Polsce sprawami międzynarodowymi. Celem stowarzyszenia jest zmiana status quo i zwiększenie udziału kobiet w kształtowaniu i realizacji polityki zagranicznej RP.Jak powstało stowarzyszenie FemGlobal?


Stowarzyszenie FemGlobal powstało 11 lutego 2021 roku na zdalnym spotkaniu założycielskim. Data spotkania miała charakter symboliczny. Jest to dzień ustanowiony przez ONZ jako Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Stowarzyszenie zostało powołane w głosowaniu jawnym, głosami 25 członkiń, które przyjęły statut stowarzyszenia oraz powołały władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną.Kto może zostać członkinią FemGlobal?


Członkinią stowarzyszenia FemGlobal może zostać każda kobieta, która wyrazi taką wolę i zostanie przyjęta do stowarzyszenia przez dotychczasowe członkinie. Członkinie stowarzyszenia wyrażają również wolę działania na rzecz realizacji celów stowarzyszenia.Czy FemGlobal jest otwarte dla wszystkich?


Członkostwo w FemGlobal nie jest ograniczone tylko dla kobiet. Każda osoba pełnoletnia może dołączyć do stowarzyszenia, pod warunkiem wyrażenia takiej woli, przyjęcia przez dotychczasowe członkinie i członków do stowarzyszenia oraz wyrażenia woli działania na rzecz realizacji jego celów.Czy stowarzyszenie utożsamia się z określonymi poglądami politycznymi?

FemGlobal nie jest związane z żadną partią polityczną. Członkinie i członkowie stowarzyszenia mają prawo do własnego światopoglądu, który w żadnej mierze nie determinuje statusu ich członkostwa oraz poziomu zaangażowania. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie członkinie i członków stowarzyszenia jest przekonanie, że polska polityka zagraniczna (a także szerzej: europejska i globalna) potrzebuje zmiany. Niezbędny jest wzrost reprezentacji kobiet, wzmocnienie kobiecej perspektywy, skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji.Jakie są cele FemGlobal?


Nadrzędnym celem FemGlobal jest zmiana społeczna na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze spraw międzynarodowych.

Zmierzamy do jego osiągnięcia poprzez:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w obszarze spraw międzynarodowych dzięki zapewnianiu udziału kobiet i obecności perspektywy płci w dyskusji, procesach decyzyjnych, rozwiązaniach systemowych
  • wypracowanie, wdrażanie i promocję rozwiązań instytucjonalnych i systemowych zapewniających równość płci w podmiotach zajmujących się sprawami międzynarodowymi
  • prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze spraw międzynarodowych
  • uwzględnianie reprezentacji i perspektywy płci w działalności administracji publicznej i samorządowej, badaniach naukowych, analizach eksperckich i działalności dziennikarsko-publicystycznej, działalności organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i działalności biznesowej
  • tworzenie instrumentów wspierających kobiety zajmujące się sprawami międzynarodowymi w ich indywidualnym rozwoju
  • udzielanie wsparcia kobietom aktywnym w obszarze spraw międzynarodowych, szczególnie w sytuacjach mobbingu, dyskryminacji, łamania praw pracowniczych i naruszania dobrych praktyk ze względu na płeć

Gdzie FemGlobal ma swoją siedzibę?

Stowarzyszenie FemGlobal zostało zarejestrowane w Warszawie. Członkinie stowarzyszenia pracują i działają jednak w różnych miejscach Polski (Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, etc.). Dlatego działalność stowarzyszenia nie ogranicza się do Warszawy i ma charakter ogólnopolski.