O nas

Kim jesteśmy?


Stowarzyszenie FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej zostało założone przez grupę kobiet zajmujących się badaniem sytuacji w poszczególnych państwach i regionach świata, szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, a także analizowaniem szans i wyzwań dla współpracy międzynarodowej: w wymiarze globalnym, państwowym, lokalnym i transgranicznym. Są wśród nas obywatelki różnych państw, przedstawicielki różnych pokoleń, mieszkanki wielkich i małych miast, pracownice administracji państwowej i samorządowej, uczelni wyższych, think-tanków, organizacji pozarządowych, mediów.

Kilka lat wzajemnych kontaktów i nieformalnych spotkań uświadomiło nam, jak wiele nas łączy i przed jakimi wyzwaniami stoimy. Decyzja o utworzeniu stowarzyszenia podyktowana została chęcią instytucjonalizacji naszych, rozproszonych dotychczas, wysiłków na rzecz wzmocnienia wpływu kobiet na kształt debaty publicznej dotyczącej polityki międzynarodowej i roli Polski w świecie.


Jakie są cele FemGlobal?


Naszym nadrzędnym celem jest zmiana społeczna na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze spraw międzynarodowych.
Zmierzamy do jego osiągnięcia poprzez:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w obszarze spraw międzynarodowych dzięki zapewnianiu udziału kobiet i obecności perspektywy płci w dyskusjach, procesach decyzyjnych, rozwiązaniach systemowych
  • wypracowanie, wdrażanie i promocję rozwiązań instytucjonalnych i systemowych zapewniających równość płci w podmiotach zajmujących się sprawami międzynarodowymi
  • prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej na rzecz pełnego udziału kobiet w obszarze spraw międzynarodowych
  • uwzględnianie reprezentacji i perspektywy płci w działalności administracji publicznej i samorządowej, badaniach naukowych, analizach eksperckich i działalności dziennikarsko-publicystycznej, działalności organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i działalności biznesowej 
  • tworzenie instrumentów wspierających kobiety zajmujące się sprawami międzynarodowymi w ich indywidualnym rozwoju
  • udzielanie wsparcia kobietom aktywnym w obszarze spraw międzynarodowych, szczególnie w sytuacjach mobbingu, dyskryminacji, łamania praw pracowniczych i naruszania dobrych praktyk ze względu na płeć

Nasze stowarzyszenie nie jest związane z żadną partią polityczną. Szanujemy różnorodność i odmienne poglądy. Kluczowymi wartościami są dla nas pluralizm, wiedza ekspercka i działanie na rzecz dobra wspólnego.


Na czym budujemy swoją wizję?


„I stand on their shoulders”(Stoję na ich ramionach) – powiedziała tuż po ogłoszeniu zwycięstwa wyborczego Kamala Harris, pierwsza wiceprezydentka w historii Stanów Zjednoczonych. W swoim przemówieniu dziękowała pokoleniom kobiet, których wytrwała walka doprowadziła do tego, że Amerykanki mogą dziś nie tylko wybierać swoich przedstawicieli, ale i być wybierane do władz stanowych i federalnych. 

My, członkinie FemGlobal, mamy świadomość, że stoimy na ramionach tych wszystkich kobiet, które utorowały nam drogę na uniwersytety, do karier zawodowych, do polityki. Tym samym uznajemy za swój obowiązek działalność – ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami – na rzecz równej reprezentacji kobiet w obszarze kształtowania polityki międzynarodowej. Głos kobiet powinien być w nim wyraźnie słyszalny, a nasz wpływ na jej wypracowywanie znacząco większy niż obecnie: stanowimy połowę ludności planety i istotną część środowiska eksperckiego w Polsce i za granicą. Adekwatnie uwzględniana ekspertyza kobiet pomogłaby wypracowywać i wdrażać efektywne rozwiązania w odniesieniu do tak palących problemów, jak konflikty zbrojne i ich długofalowe skutki społeczne i ekonomiczne, łamanie praw człowieka, kryzys klimatyczny, ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskryminacja mniejszości, pogłębiające się nierówności.

Jednocześnie historia dowodzi, że kobiety często wpływały na politykę międzynarodową poprzez swoją działalność humanitarną, inicjatywy pokojowe, zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych. Nasze stowarzyszenie z ogromnym szacunkiem odnosi się do tego bogatego dorobku.


Statut stowarzyszenia